"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Вие сте тук: Начало »  За проекта » 

За проекта

Заглавие на проекта

Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)

Водещ партньор

Читалище „Х.Н.Палавеев” – Копривщица, България

Приоритетна Ос

Ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

Партньори 

Община Сурдулица, Сърбия

Област на интервенция

2.2: Устойчиво развитие чрез ефективно оползотворяване на регионалните ресурси

Продължителност

12 месеца

Общ бюджет (в €)

190 857,18 евро

Цели на Проекта

Общата цел на проекта е да подобри териториалното сътрудничество и добросъседските отношения между Община Копривщица (България) и община Сурдулица (Сърбия) в областта на управлението, опазването и популяризирането на културно-историческото и природно наследство (КИПН). Конкретната цел на проекта включва: 1. Подобряване на капацитета за планиране, решаване на общи проблеми и развитие на регионалния потенциал в областта на КИПН и развитие на политики за планиране и управление в областта на културата, екологията и туризма. 2. Създаване на ТГС пилотен модел за изследване, консервация, социализация и интегрирано управление общото КИПН и устойчиво развитие на туризма чрез съвременни информационни технологии (ИТ). 3. Социализация на богатото общо КИПН на двете общности, създаване на нови работни места чрез развитие на устойчив туризъм (културен, екологичен и селски) и подобряване качеството на живот. 4. Устойчиво развитие на туризма на базата на богати културни, исторически и природни ресурси. 5. Повишаване на обществената информираност за общото КИПН.

Дейности по проекта

Дейности по проекта включват: събиране на снимки, видео, звук, текст и статистически данни за цифрова интерпретация на културни, исторически и природни обекти в Копривщица и Сурдулица. Създаване на интернет портал (вкл. интерфейс, архитектура и настройки), с база данни за КИПН и развитие на устойчив туризъм (УТ). Прилагане на ИТ в управлението на КИПТ и развитие на УТ в целевия район; създаване на съвместна ТГС стратегия за опазване на КИПТ и развитието на УТ. Повишаване на капацитета на местните заинтересовани групи в прилагането на ИТ за опазване на КИПН, стратегическото планиране и управление на КИПН, и устойчиво развитие на туризма; прилагане на мерките за информация и публичност за насърчаване на местните туристически ресурси, създаване на електронна база данни и мрежа с участието на експерти, НПО, административни и предприемачески организации, работещи в областта на КИПН и развитие на УТ. Повишаване на капацитета и технологичното обезпечаване на партньорите по проекта да използва ИТ в управлението и запазването на местните „активи”.

Резултати по проекта

Развитие на он-лайн база данни с най-малко 620 обекти на КИПН, забележителности и туристически обекти и атракции; Развитие на електронна база данни и мрежа от около 140 експерти, НПО, административни структури и предприемачи, работещи в областта на КИПН и развитие на УТ; Внедряване на ИТ - географска информационна система и 3D модели за управление и насърчаване на КИПН в целевите общини; Разработване на съвместна стратегия като модел за управление на местните ресурси, свързани с туризма; Развитите на съвместен интернет портал като инструмент за създаване на общи туристически дестинации и стимул за устойчиво развитие на местната икономика и заетостта; Предоставяне на информация и популяризиране на сайтове, свързани с туризма, в транс-граничната област.

Целеви групи

280 души представители на НПО като Читалище "Х. Ненчо Палавеев - Копривщица", ТА "Копривщица", "Зелена алтернатива - Копривщица", Асоциация на МСП, Асоциация на пчеларите "Матика", Екологично сдружение "Иногосте, Ловно сдружение "Врла". Представители на местни административни структури (141 души) от Дирекция на музеите - Копривщица; Общинска администрация Сурдулица; Културен център Сурдулица; Библиотека "Р. Доманович"; Туристическа Асоциация Сурдулица. Туристически бизнес и услуги (851 души).

Стратегия

BUGARSKA_STRATEGIJA_PDF.pdf (5 269KB)

 SRBIJA_STRATEGIJA_PDF.pdf (6 099KB)

Каталог

SURDULICA BUGARSKA.pdf (3 003KB)

 SURDULICA SRPSKA.pdf (3 867KB)