"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag

Регистър на институции

Народно читалище „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев”

статут на институцията: публична

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

гр. Копривщица – 2077, Община Копривщица, Софийска област
бул. „Хаджи Ненчо Палавеев” № 78
Телефон: 00359 7184 2034; Факс: 00359 7184 2234
e-mail: chitajishtekop@abv.bg; Website: http://www.chitkop.org
Председател на Читалищно настоятелство – Пенка Скендерова – Алексиева – 0887 607 312.

 

Институцията е регистрирано по Закона за народните читалище като Читалище и по Закона за юридически лица с нестопанска цел работещо в обществена полза.
Основната дейност на читалището е насочена към съхраняване и предаване на поколенията не нематериалното културно наследство на Копривщица (традиции, обичаи, фолклор) и развиване на културния живот в община Копривщица.
Читалището разполага с библиотека с богата стара и съвременна литература. Библиотечния фонд наброява 30 000 тома. Към библиотеката функционира читалня и компютърна зала. Читалището разполага със салон с 400 места и офис помещения.
Към читалището функционират самодейни състави: Детски танцов състав „Копривщенски богородички”, Женска фолклорна група „Зелен здравец” и Детски театрален състав. Към читалището е създаден и Екологичен клуб „Коприва”.

Гражданско сдружение КОПРИВА

статут на институцията: публична

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

„Коприва” е неправителствена организация, която се развива от 2009-та година, като помага на местната общност да премине към по-устойчив и природосъобразен начин на живот. Нашите усилия за момента са насочени към местните фермери и младата генерация деца и младежи, опитвайки се да им разширим мирогледа, като им показваме по-устойчиви практики подходящи за ежедневния им живот.
Гражданско сдружение Коприва организира и много други мероприятия, помагайки на местната общност да живее един по-богат живот, от колкото им предлага традиционната провинциална обстановка. Организираме общностни празници, културни събития и концерти.

Министерство на културата на Р България

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

Министерството отговаря за държавната политика в културната сфера, опазване на културно-историческото наследство и институционална система на културата. От 1948 до 1954 година съществува Комитет за наука, изкуство и култура. За пръв път през 1954 г. се създава Министерство на културата, което съществува до 1957 г., когато в едно министерство отново са обединени просветата и културата. През 1963 г. е създаден Комитет за култура и изкуство с ранг на министерство, който през 1966 г. е преименуван в Комитет за изкуство и култура, а през 1977 - в Комитет за култура. На 16.02.1990 е създадено Министерство на културата.

Областен управител София област

статут на институцията: национално значение

вид институция: областна управа

Основна дейност:

 www.sofoblast.government.bg
централа 02 9301801 
факс 02 9301848 

Осъществява държавната политики на територията на София област и осъществява контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление.

Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 987 48 01, 988 57 82, 988 57 84
факс: 987 48 01
http://www.ninkn.bg

НИНКН е държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата..

Институтът:
1. Подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
2. Взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
3. Провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
4. Изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;
5. Предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
6. Извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. Поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
8. Създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;
9. Осъществява и други правомощия, определени в закон.
Устройството и дейността на НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет.

Национален съвет за нематериално културно наследство

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

  • Подпомагане разработването на стратегия за опазване и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
  • Предлага мерки за прилагане на международните актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Р България е страна;
  • Предлага мерки за усъвършенстване на системата за опазване на нематериалното културно наследство;
  • Дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;
  • Предлага за утвърждаване на министъра на културата елементите на нематериалното културно наследство, които да бъдат включени в националния представителен списък на нематериалното културно наследство.

Регионален център за опазване на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

http://bg.unesco-centerbg.org

Координира функциите на страните от региона на ЮИЕ за насърчаване на приложението на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003 г.).

 

Община Копривщица – Дирекция „Териториално Селищно Устройство”

статут на институцията: местно значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

http://koprivshtitsa-bg.com; info@koprivshtitsa-bg.com
Зам.-кмет: 0887 910 776; Секретар: 0879 600 311; Деловодство: 07184 2119

Провеждане на местна политика в сферата на териториалното управление; контрол по изпълнение на Закона за устройство на територията и спазване на Правилника за застрояване на Копривщица; опазване на недвижимите културни ценности в Копривщица; контрол по изпълнение на обществени и частни инфраструктурни проекти; издаване на технически документи; и др.

Община Копривщица – Дирекция на музеите

статут на институцията: местно значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

Общинска администрация
гр. Копривщица – 2077, Община Копривщица, Софийска област
ул. „Любен Каравелов” № 16
http://koprivshtitsa-bg.com; info@koprivshtitsa-bg.com

Дирекция на музеите
гр. Копривщица
пл. "20-ти април" 4
Тел.: 071842180; Факс: 071842414
direkcia_muzei@abv.bg

Управление на 6 музея (литературен Къща-музей „Димчо Дебелянов”, два етнографски музея „Ослекова къща” и „Лютова къща” и три музея посветени на известни личности – Къща музей „Георги Бенковски”, Къща музей ”Тодор Каблешков” и Къща музей „Любен и Петко Каравелови”) и Картинна галерия. Към дирекцията е изграден е фонд, който съдържа наративни и писмени исторически извори, фотоархив, богата библиотека от старопечатна и научна литература, икони и картини.

Сдружение Женско дружество “Благовещение”

статут на институцията: публична

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

 

Кунка Неделева – 0898 787 366, e-mail: kunka_22@abv.bg
Лиляна Атанасова тел.0878 328 539
Божана Доросиева – 0886 413 493, e-mail: janadorosieva@gmail.com
Галя Атанасова – 0876 242 697
Лалка Доева – 0898 547 021
Милена Паралеева – 0888 118 288, e-mail: mile.na@abv.bg
Елена Желязкова – 0885 682 492


Социална, образователна и културна дейност
 

Министерство на околната среда и водите

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

Министерството на околната среда и водите е българска държавна институция, част от правителството на Република България. Осъществява политиката на държавата по контрола над бизнеса, населението и държавните фирми при опазването на околната среда и екологичното равновесие в страната, както и при нейното провеждане по отношение на европейските и международни екологичните стандарти

Национален съвет по туризъм

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

e-mail: e-docs@mee.government.bg
Кабинет на:
заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов: 032 3475 00;
директор на дирекция "Туристическа политика" Мария Иванова: 032 3475 07;
директор на Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" Анелия Генова: 032 3475 03.
Информационен център към дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" - София: 02 933 58 11, 02 933 58 26 и 02 933 58 21.

 

Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Националният съвет по туризъм утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама; координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма; обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната; дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна; обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми; обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях; обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.