"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Вие сте тук: Начало »  Регистър на институции » 

Регистър на институции

ФК “Радник“

статут на институцията: местно значение

вид институция: школа/клуб

Основна дейност:

Основна цел на клуба и да подготвя детски и младежки спортен отбор за участие в състезания.

Риболовно дружество „Власинско езеро”

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Спортно дружество с основна дейност спортен риболов.

Ловна дружинка “Върла”

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Като основна цел организацията си поставя природозащитни цели, грижа за животните , лов, 

Пчеларско дружество "Матица" Сурдулца

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Производство на мед 

Общинска туристическа асоциация Сурдулица

статут на институцията: местно значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

Основна цел е да промоцира местния туристически продукт.
Основна цел е да развива туризма на местно нивои да промоцира местния туристически продукт със специален акцент на Власина и Власинското езеро.

Клуб по екстремни спортове Чемерник

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

ЖКК “Радник“

статут на институцията: местно значение

вид институция: школа/клуб

Основна дейност:

Основна цел на клуба е да подготвя за състезания и тренира отбора на девойкките.

Питейна вода „Роса”

статут на институцията: частна

вид институция: фирма

Основна дейност:

Бутилиране на питейна вода

Министерство на културата на Р България

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

Министерството отговаря за държавната политика в културната сфера, опазване на културно-историческото наследство и институционална система на културата. От 1948 до 1954 година съществува Комитет за наука, изкуство и култура. За пръв път през 1954 г. се създава Министерство на културата, което съществува до 1957 г., когато в едно министерство отново са обединени просветата и културата. През 1963 г. е създаден Комитет за култура и изкуство с ранг на министерство, който през 1966 г. е преименуван в Комитет за изкуство и култура, а през 1977 - в Комитет за култура. На 16.02.1990 е създадено Министерство на културата.

Областен управител София област

статут на институцията: национално значение

вид институция: областна управа

Основна дейност:

 www.sofoblast.government.bg
централа 02 9301801 
факс 02 9301848 

Осъществява държавната политики на територията на София област и осъществява контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление.

Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 987 48 01, 988 57 82, 988 57 84
факс: 987 48 01
http://www.ninkn.bg

НИНКН е държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата..

Институтът:
1. Подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
2. Взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
3. Провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
4. Изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;
5. Предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
6. Извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. Поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
8. Създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;
9. Осъществява и други правомощия, определени в закон.
Устройството и дейността на НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет.

Национален съвет за нематериално културно наследство

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

  • Подпомагане разработването на стратегия за опазване и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
  • Предлага мерки за прилагане на международните актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Р България е страна;
  • Предлага мерки за усъвършенстване на системата за опазване на нематериалното културно наследство;
  • Дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;
  • Предлага за утвърждаване на министъра на културата елементите на нематериалното културно наследство, които да бъдат включени в националния представителен списък на нематериалното културно наследство.