"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

 • Българско знаме
 • Застава Србије
 • English flag
Вие сте тук: Начало »  Регистър на институции » 

Регистър на институции

Регионален център за опазване на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

http://bg.unesco-centerbg.org

Координира функциите на страните от региона на ЮИЕ за насърчаване на приложението на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003 г.).

 

Община Копривщица – Дирекция „Териториално Селищно Устройство”

статут на институцията: местно значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

http://koprivshtitsa-bg.com; info@koprivshtitsa-bg.com
Зам.-кмет: 0887 910 776; Секретар: 0879 600 311; Деловодство: 07184 2119

Провеждане на местна политика в сферата на териториалното управление; контрол по изпълнение на Закона за устройство на територията и спазване на Правилника за застрояване на Копривщица; опазване на недвижимите културни ценности в Копривщица; контрол по изпълнение на обществени и частни инфраструктурни проекти; издаване на технически документи; и др.

Община Копривщица – Дирекция на музеите

статут на институцията: местно значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

Общинска администрация
гр. Копривщица – 2077, Община Копривщица, Софийска област
ул. „Любен Каравелов” № 16
http://koprivshtitsa-bg.com; info@koprivshtitsa-bg.com

Дирекция на музеите
гр. Копривщица
пл. "20-ти април" 4
Тел.: 071842180; Факс: 071842414
direkcia_muzei@abv.bg

Управление на 6 музея (литературен Къща-музей „Димчо Дебелянов”, два етнографски музея „Ослекова къща” и „Лютова къща” и три музея посветени на известни личности – Къща музей „Георги Бенковски”, Къща музей ”Тодор Каблешков” и Къща музей „Любен и Петко Каравелови”) и Картинна галерия. Към дирекцията е изграден е фонд, който съдържа наративни и писмени исторически извори, фотоархив, богата библиотека от старопечатна и научна литература, икони и картини.

Сдружение Женско дружество “Благовещение”

статут на институцията: публична

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

 

Кунка Неделева – 0898 787 366, e-mail: kunka_22@abv.bg
Лиляна Атанасова тел.0878 328 539
Божана Доросиева – 0886 413 493, e-mail: janadorosieva@gmail.com
Галя Атанасова – 0876 242 697
Лалка Доева – 0898 547 021
Милена Паралеева – 0888 118 288, e-mail: mile.na@abv.bg
Елена Желязкова – 0885 682 492


Социална, образователна и културна дейност
 

Министерство на околната среда и водите

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

Министерството на околната среда и водите е българска държавна институция, част от правителството на Република България. Осъществява политиката на държавата по контрола над бизнеса, населението и държавните фирми при опазването на околната среда и екологичното равновесие в страната, както и при нейното провеждане по отношение на европейските и международни екологичните стандарти

Национален съвет по туризъм

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

e-mail: e-docs@mee.government.bg
Кабинет на:
заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов: 032 3475 00;
директор на дирекция "Туристическа политика" Мария Иванова: 032 3475 07;
директор на Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" Анелия Генова: 032 3475 03.
Информационен център към дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" - София: 02 933 58 11, 02 933 58 26 и 02 933 58 21.

 

Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Националният съвет по туризъм утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама; координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма; обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната; дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна; обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми; обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях; обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

Района инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ - София

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bgЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
тел. +359 (2) 940 64 98
факс: +359 (2) 955 93 62

Районната инспекция е регионална структура на Министерство на околната среда и водите.
Правилникът за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите е обнародван в ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г. РИОСВ – София е държавен орган, който осигурява провеждане на държавната политика по опазване на околната среда има контролни, регулиращи и информационни функции в следните области:

 • Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
 • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;
 • Управление на отпадъците;
 • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
 • Експлоатация на Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ);
 • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите;
 • Опазване на горските екосистеми.
 • Дейността на РИОСВ – София обхваща територията на столицата София с нейните 24 района, териториите на 21 общини в Софийска област ( Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна баня, Драгоман, Елен Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч ), както и териториите на Природен парк “Витоша” и част от ПП "Врачански балкан".

НС „Зелена алтернатива”, клон Копривщица

статут на институцията: публична

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

e-mail: vilarova_r@abv.bg
0886 846 818

Популяризиране на принципите на устойчивото развитие, опазване на околната среда и развитие на екотуризъм.

Министерство на икономиката и туризма на Р България

статут на институцията: национално значение

вид институция: национален институт

Основна дейност:

тел.: 02 940 70012; факс: 02 9872190; 02 9819970

Главен приоритет на Министерството е да създадем условия за траен икономически растеж в Република България и да осъществява законосъобразно и целесъобразно икономическата, енергийната и туристическата политики на страната. Основните цели са: конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност и по-добър стандарт на живот на хората в България.

Съвет по туризъм – Копривщица

статут на институцията: частна

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

тел.: 07184/ 2191
е-mail: koprivshtiza@hotmail.com

През м. септември 1998 г. към Съвета по туризъм е открит „Информационен център”

Консултативен съвет по въпросите на туризма към кмета на Община Копривщица

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

http://koprivshtitsa-bg.com; info@koprivshtitsa-bg.com
Зам.-кмет: 0887 910 776; Секретар: 0879 600 311; Деловодство: 07184 2119

Консултативният съвет по въпросите на туризма:
* изработва и предлага на общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1 от ЗТ;
* прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък;
* Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.
* Организацията на работа, числеността и съставът на консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

Туристическа асоциация „Копривщица”

статут на институцията: частна

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

07184 2032