"Model for cross-border cooperation in management of cultural-historical and natural heritage and development of sustainable tourism – Koprivshtitsa (Bulgaria) and Surdulica (Serbia)"

"The project is co-funded by EU trough the Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme"

Leader Partner Community Centre "Hadji Nеncho D. Palaveev", Koprivshtitsa – Bulgaria; Partner Surdulica Municipality, Serbia

Koprivshtitsa, Bulgaria - Surdulica, Serbia

PORTAL FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE TOURISM

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
You are here: Home »  Register of institutions » 

Регистър на институции

Football club “Radnik”

Type of institution: local importance

Type of institution: school / club

The main activity:

The main activity of the club's coaching and training young pioneer, cadet, junior and senior competitive teams.

Fishing Association "Vlasinsko Lake"

Type of institution: national importance

Type of institution: NGOs (foundations, associations, registered in a public or private use)

The main activity:

Sports associations in the field of sport fishing

Hunting association “Vrla”

Type of institution: local importance

Type of institution: NGOs (foundations, associations, registered in a public or private use)

The main activity:

- Breeding, care, environmental protection, hunting.
- Activities of other membership organizations,

Beekeepers Association "Matica" Surdulica

Type of institution: local importance

Type of institution: NGOs (foundations, associations, registered in a public or private use)

The main activity:

Honey production 

Tourist organization of Surdulica municipality

Type of institution: local importance

Type of institution: municipal

The main activity:

-Promoting tourism-local government
-The main task of compiling the development and promotion of tourism in the municipality with special emphasis on Vlasina and Vlasinsko lake.

Extreme Sports Club - Čemernik

Type of institution: local importance

Type of institution: NGOs (foundations, associations, registered in a public or private use)

The main activity:

Zkk “Radnik”

Type of institution: local importance

Type of institution: school / club

The main activity:

 The main activity of the club's coaching and training of young pioneers

Vlasinska rosa

Type of institution: private

Type of institution: company

The main activity:

Bottling of drinking spring  water

translate[Министерство на културата на Р България]

Type of institution: national importance

Type of institution: The National Institute

The main activity:

Министерството отговаря за държавната политика в културната сфера, опазване на културно-историческото наследство и институционална система на културата. От 1948 до 1954 година съществува Комитет за наука, изкуство и култура. За пръв път през 1954 г. се създава Министерство на културата, което съществува до 1957 г., когато в едно министерство отново са обединени просветата и културата. През 1963 г. е създаден Комитет за култура и изкуство с ранг на министерство, който през 1966 г. е преименуван в Комитет за изкуство и култура, а през 1977 - в Комитет за култура. На 16.02.1990 е създадено Министерство на културата.

translate[Областен управител София област]

Type of institution: national importance

Type of institution: regional government

The main activity:

 www.sofoblast.government.bg
централа 02 9301801 
факс 02 9301848 

Осъществява държавната политики на територията на София област и осъществява контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление.

translate[Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)]

Type of institution: national importance

Type of institution: The National Institute

The main activity:

тел. 987 48 01, 988 57 82, 988 57 84
факс: 987 48 01
http://www.ninkn.bg

НИНКН е държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата..

Институтът:
1. Подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
2. Взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
3. Провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
4. Изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;
5. Предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
6. Извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. Поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
8. Създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;
9. Осъществява и други правомощия, определени в закон.
Устройството и дейността на НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет.

translate[Национален съвет за нематериално културно наследство]

Type of institution: national importance

Type of institution: The National Institute

The main activity:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

  • Подпомагане разработването на стратегия за опазване и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
  • Предлага мерки за прилагане на международните актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Р България е страна;
  • Предлага мерки за усъвършенстване на системата за опазване на нематериалното културно наследство;
  • Дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;
  • Предлага за утвърждаване на министъра на културата елементите на нематериалното културно наследство, които да бъдат включени в националния представителен списък на нематериалното културно наследство.