"Модел прекограничне сарадње у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој одрживог туризма – Копривштица (Бугарска) и Сурдулица (Србија)"

"Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија"

Леад Партнер Друштвени Центар "Хаджи Ненчо Дл Палавеев" – Копрившица, Бугарска; Партнер Општина Сурдулица, Србија

Копрившица, Бугарска - Сурдулица, Србија

Портал за културно и природно наслеђе и одрживог туризма

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Ви сте овде: Насловна »  Регистар институција » 

Регистър на институции

ФК “Радник“

тип установе: локалног значаја

врста установе: школа/клуб

Основна делатност:

Основна делатност клуба је обука и тренирање млађих пионирских, кадетских, јуниорских и сениорских такмичарских селекција.

Риболовачко удружење “ Власинско језеро”

тип установе: националног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Спортско удружење у области  спортског риболова

Ловачко удружење “Врла”

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

- Узгој, заштита, очување животне средине, ловство.
- делатност осталих организација на бази учлањења,

Удружење пчелара "Матица" Сурдулица

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Производња меда

Turistička organizacija opštine Surdulica

тип установе: локалног значаја

врста установе: општинска

Основна делатност:

-Promocija turizma jedinice lokalne samouprave
-Osnovni zadatak izrada programa razvoja i unapređenje turizma na području opštine sa posebnim osvrtom na Vlasinu i Vlasinsko jezero.

Klub ekstremnih sportova – Čemernik

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

ЖКК “Радник“

тип установе: локалног значаја

врста установе: школа/клуб

Основна делатност:

Основна делатност клуба је обука и тренирање млађих пионирки.

Власинска Роса

тип установе: приватна

врста установе: фирма

Основна делатност:

Флаширање питке изворске воде

translate[Министерство на културата на Р България]

тип установе: националног значаја

врста установе: национални институт

Основна делатност:

Министерството отговаря за държавната политика в културната сфера, опазване на културно-историческото наследство и институционална система на културата. От 1948 до 1954 година съществува Комитет за наука, изкуство и култура. За пръв път през 1954 г. се създава Министерство на културата, което съществува до 1957 г., когато в едно министерство отново са обединени просветата и културата. През 1963 г. е създаден Комитет за култура и изкуство с ранг на министерство, който през 1966 г. е преименуван в Комитет за изкуство и култура, а през 1977 - в Комитет за култура. На 16.02.1990 е създадено Министерство на културата.

translate[Областен управител София област]

тип установе: националног значаја

врста установе: регионална управа

Основна делатност:

 www.sofoblast.government.bg
централа 02 9301801 
факс 02 9301848 

Осъществява държавната политики на територията на София област и осъществява контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление.

translate[Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)]

тип установе: националног значаја

врста установе: национални институт

Основна делатност:

тел. 987 48 01, 988 57 82, 988 57 84
факс: 987 48 01
http://www.ninkn.bg

НИНКН е държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата..

Институтът:
1. Подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
2. Взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
3. Провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
4. Изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;
5. Предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
6. Извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. Поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
8. Създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;
9. Осъществява и други правомощия, определени в закон.
Устройството и дейността на НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет.

translate[Национален съвет за нематериално културно наследство]

тип установе: националног значаја

врста установе: национални институт

Основна делатност:

тел. 94 00 900, факс 981 81 45

  • Подпомагане разработването на стратегия за опазване и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
  • Предлага мерки за прилагане на международните актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Р България е страна;
  • Предлага мерки за усъвършенстване на системата за опазване на нематериалното културно наследство;
  • Дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;
  • Предлага за утвърждаване на министъра на културата елементите на нематериалното културно наследство, които да бъдат включени в националния представителен списък на нематериалното културно наследство.